Symposium for Chinese Neuroscientists Worldwide 2020 (SCNW 2020)

July 2-5, 2020, Hangzhou, China

Symposium for
Chinese Neuroscientists
Worldwide 2020
(SCNW 2020)

July 2-5, 2020
Hangzhou, China

Organizers

Presidents  
Xiaoming Li (Zhejiang University) 
Lin Mei (Case Western Reserve University) 
Long-Jun Wu (Mayo Clinic) 
Chen Zhang (Capital Medical University) 

Executive President  
Xiaoming Li (Zhejiang University) 

Local Organizing Committee 
Chairman: Wei Yang (Zhejiang University) 
Members: Xiangyao Li, Xiaodong Wang, Ge Bai, Han Xu, Jiadong Chen 

Secretariat 
Nana Wang (王娜娜),  Tel: +86-21-54922893  E-mail: nanawang@sibs.ac.cn
Jing Chen (陈静),  Tel: +86-21-54922854  E-mail: chjing@sibs.ac.cn  
Li Liu (刘莉),  Tel: +86-571-88981758  E-mail: liuli2014@zju.edu.cn 
Lin Li (李麟),  Tel: +86-13655711434  E-mail: melon_lee@126.com 



Registration

Nana Wang (王娜娜)
Email: nanawang@sibs.ac.cn
Tel: +86-21-54922893 

Jing Chen (陈静)
Email: /chjing@sibs.ac.cn
Tel: +86-21-54922854 

Exhibition

Xue Han(韩雪)
Email: cns@sibs.ac.cn
Tel: +86-21-54922854 

Local

Li Liu (刘莉)
Email: liuli2014@zju.edu.cn
Tel: +86-571-88981758 

Accommodation

Lin Li (李麟)
Email: melon_lee@126.com  
Tel: +86-13655711434

Copyright 2020  Symposium for Chinese Neuroscientists Worldwide 2020 (SCNW 2020)

Registration

Nana Wang (王娜娜)
Email: nanawang@sibs.ac.cn
Tel: +86-21-54922893 

Jing Chen (陈静)
Email: chjing@sibs.ac.cn
Tel: +86-21-54922854 

Exhibition

Xue Han(韩雪)
Email: cns@sibs.ac.cn
Tel: +86-21-54922854 

Local

Li Liu (刘莉)
Email: liuli2014@zju.edu.cn
Tel: +86-571-88981758 

Accommodation

Lin Li (李麟)
Email: melon_lee@126.com  
Tel: +86-13655711434

Copyright 2020  Symposium for Chinese Neuroscientists Worldwide 2020 (SCNW 2020)